Polityka prywatności

udzielona na podstawie art. 13 RODO,
przed wypełnieniem KARTY DANYCH OSOBOWYCH
PACJENTA

Administratorem danych osobowych jest ASTRA DENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 27, REGON: 523692148, NIP: 5273028129), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001002352 (dalej jako: Astra Dent)

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: info@astradent.pl lub adres siedziby Astra Dent, bądź dzwoniąc pod numer tel.: +48 608 666 544
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia medycznego (usługi medycznej), na podstawie RODO: art. 6 ust. 1 lit. a/ (w związku z wyrażeniem zgody), b/ (realizacji umowy o świadczenie usługi medycznej), c/ (w celu wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta przez Administratora).
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług lub realizacji usługi medycznej np. pracownie protetyczne na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 • Pana/Pani dane osobowe jako Pacjenta będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie, właściwy dla dokumentacji medycznej (obecnie jest to 20 lat). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres realizacji usługi medycznej lub roszczeń z niej wynikających.
 • Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora w zakresie swoich danych osobowych:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez złożenie żądania przekazane do Astra Dent – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją szczególną, zgodnie z art. 21 RODO.
  • Przysługuje również Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
  Jeśli Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, to przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie obowiązku prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej (dane obowiązkowe, na podstawie art.25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Podanie pozostałych danych wynika z zawarcia umowy o świadczenie usługi medycznej. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych nie jest możliwe prowadzenie dokumentacji medycznej, a tym samym świadczenie usługi medycznej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego /do organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w wyniku, którego mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), na terenie Astra Dent, funkcjonuje monitoring wizyjny. Zapis monitoringu przetrzymywany jest nie dłużej niż 3 miesięcy (nadpisywanie danych).